കോഴിക്കോട് മേയർക്ക് ശാസന മാത്രം? നേതൃത്വം അതൃപ്തിയിൽ, മേയറെ പ്രശംസിച്ച് ബിജെപി

കോഴിക്കോട് മേയർക്ക് ശാസന മാത്രം? നേതൃത്വം അതൃപ്തിയിൽ, മേയറെ പ്രശംസിച്ച് ബിജെപി