ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന് കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന് കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍