അസഭ്യം പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും ബിജെപിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

അസഭ്യം പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും ബിജെപിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ