മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപ്പൂരിൽ മനുഷ്യത്വം മരവിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയക്കൊല. കാമുകിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു

മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപ്പൂരിൽ മനുഷ്യത്വം മരവിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയക്കൊല. കാമുകിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു