27 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം സ്ഫടികം വീണ്ടും തീയറ്ററുകളിലേക്ക്

27 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം സ്ഫടികം വീണ്ടും തീയറ്ററുകളിലേക്ക്