ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ്ബ് പായ് വഞ്ചി മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സഹായം തേടി അഭിലാഷ് ടോമി

ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ്ബ് പായ് വഞ്ചി മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സഹായം തേടി അഭിലാഷ് ടോമി