കോഴിക്കോട് കിണർ ഇടിഞ്ഞ് ഒരാൾ കുടുങ്ങി

കോഴിക്കോട് കിണർ ഇടിഞ്ഞ് ഒരാൾ കുടുങ്ങി