നിയമസഭയിൽ ഹാജരാകാത്ത പി.വി അൻവർ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതെങ്ങനെ?; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം

നിയമസഭയിൽ ഹാജരാകാത്ത പി.വി അൻവർ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതെങ്ങനെ?; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം