സ്‌നേഹം കരുതലാണ്....പരിശുദ്ധമായ നെയ് പോലെ

സ്‌നേഹം കരുതലാണ്....പരിശുദ്ധമായ നെയ് പോലെ