തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുപതുകാരിയെ കിടപ്പുമുറിക്കുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുപതുകാരിയെ കിടപ്പുമുറിക്കുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി