'പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധം': കോഴിക്കോട് മേയറെ തള്ളി സിപിഎം നേതൃത്വം

'പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധം': കോഴിക്കോട് മേയറെ തള്ളി സിപിഎം നേതൃത്വം