تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس تفسیر عکس هوایی

در ویدیو با نمونه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای را خواهید دید. این نمونه کار تفسیر عکس هوایی توسط نیم کارشناس تفسیر عکس هوایی مپ اسکیل است.