മലബാര്‍ കലാപം പ്രമേയമാക്കി അലി അക്ബര്‍ ചിത്രം ഹിന്ദിയിലും

മലബാര്‍ കലാപം പ്രമേയമാക്കി അലി അക്ബര്‍ ചിത്രം ഹിന്ദിയിലും