പെയ്യുന്നത് മഴയല്ല, കര്‍ഷകന്റെ കണ്ണീരിനുറവയാണ്...

പെയ്യുന്നത് മഴയല്ല, കര്‍ഷകന്റെ കണ്ണീരിനുറവയാണ്...