രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിന് വിജയത്തുടക്കം

രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിന് വിജയത്തുടക്കം