ഒത്തില്ല, ഒത്തില്ല, ത്രിപുരയിൽ സഖ്യം ഒത്തില്ല !!!

ഒത്തില്ല, ഒത്തില്ല, ത്രിപുരയിൽ സഖ്യം ഒത്തില്ല !!!