'വി.ഡി സതീശന്‍ കാണിച്ചത്ര അച്ചടക്കരാഹിത്യം ഞാന്‍ കാണിച്ചിട്ടില്ല'; കെ.പി അനില്‍കുമാര്‍

'വി.ഡി സതീശന്‍ കാണിച്ചത്ര അച്ചടക്കരാഹിത്യം ഞാന്‍ കാണിച്ചിട്ടില്ല'; കെ.പി അനില്‍കുമാര്‍