യു.പിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി തീരുമാനിച്ചു

യു.പിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി തീരുമാനിച്ചു