ശബരിമലയിൽ ആചാരം അട്ടിമറിക്കരുതെന്ന ജി സുധാകരന്റെ പരാമർശം; CPM നേതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ത്?

ശബരിമലയിൽ ആചാരം അട്ടിമറിക്കരുതെന്ന ജി സുധാകരന്റെ പരാമർശം; CPM നേതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ത്?