അന്‍റാർട്ടിക്കയിലെത്തിയ മലയാളി സഞ്ചാരി

അന്‍റാർട്ടിക്കയിലെത്തിയ മലയാളി സഞ്ചാരി