കുടുംബവഴക്ക്; ഭാര്യയെയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയുമടക്കം തീകൊളുത്തി യുവാവ്

കുടുംബവഴക്ക്; ഭാര്യയെയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയുമടക്കം തീകൊളുത്തി യുവാവ്