തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വൃദ്ധമാതാവിന് മകന്റെ മൃഗീയ മർദനം

തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വൃദ്ധമാതാവിന് മകന്റെ മൃഗീയ മർദനം