വെഞ്ഞാറുമൂട്ടിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ തല്ലിച്ചതച്ച് കൊടുംക്രൂരത

വെഞ്ഞാറുമൂട്ടിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ തല്ലിച്ചതച്ച് കൊടുംക്രൂരത