നാളെ 74-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം; വിപുലമായ ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി രാജ്യം

നാളെ 74-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം; വിപുലമായ ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി രാജ്യം