മോൻസണുമായി കലൂരിൽ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ ശിൽപ്പം കണ്ടെടുത്തു

മോൻസണുമായി കലൂരിൽ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ ശിൽപ്പം കണ്ടെടുത്തു