ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ പോലീസ് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു

ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ പോലീസ് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു