അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും ഗതാഗതം മുടങ്ങി

അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും ഗതാഗതം മുടങ്ങി