നാടൻ ഭക്ഷണപ്രിയരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായാണ് കരീമിക്കയുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ കപ്പ ബിരിയാണി

നാടൻ ഭക്ഷണപ്രിയരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായാണ് കരീമിക്കയുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ കപ്പ ബിരിയാണി