തിരിച്ചറിയൽ രേഖയില്ലാതെ 2000 രൂപാ നോട്ട് മാറ്റി നൽകൽ; ഹർജിയിൽ ഇന്ന് ഉത്തരവുണ്ടായേക്കും

തിരിച്ചറിയൽ രേഖയില്ലാതെ 2000 രൂപാ നോട്ട് മാറ്റി നൽകൽ; ഹർജിയിൽ ഇന്ന് ഉത്തരവുണ്ടായേക്കും