മഴ മുന്നറിയിപ്പ്: കേരളത്തില്‍ ഇന്നും നാളെയും അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

മഴ മുന്നറിയിപ്പ്: കേരളത്തില്‍ ഇന്നും നാളെയും അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത