അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളെ നേരിടാൻ ദ്രുതകർമ്മ സേന; പുതിയ നീക്കവുമായി കാറഡുക്ക പഞ്ചായത്ത്

അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളെ നേരിടാൻ ദ്രുതകർമ്മ സേന; പുതിയ നീക്കവുമായി കാറഡുക്ക പഞ്ചായത്ത്