മെഡിക്കോ-ലീഗല്‍ കേസുകളില്‍ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാതെ ഉഴപ്പി ഡോക്ടർമാർ; വലഞ്ഞ് പോലീസ്

മെഡിക്കോ-ലീഗല്‍ കേസുകളില്‍ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാതെ ഉഴപ്പി ഡോക്ടർമാർ; വലഞ്ഞ് പോലീസ്