ഇടുക്കി മറയൂരിൽ ബാക്ടീരിയൽ രോഗ ബാധയുള്ള ചന്ദന മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുമതി

ഇടുക്കി മറയൂരിൽ ബാക്ടീരിയൽ രോഗ ബാധയുള്ള ചന്ദന മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുമതി