به آتش کشیدن بنرهای حکومتی ۲۲ بهمن در کرمانشاه

بامداد پنجشنبه ۱۳ بهمن، شهروندی در کرمانشاه، بنرهای حکومتی تبلیغ ۲۲ بهمن را به آتش کشید. آتش زدن بنرهای تبلیغاتی جمهوری‌اسلامی، یکی از روش‌های اعتراضی از ابتدای خیزش‌سراسری بوده است.