മനുഷ്യജീവനും മേലെയോ ആനസ്നേഹം?

മനുഷ്യജീവനും മേലെയോ ആനസ്നേഹം?