സാധാരണ പ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് ശിവസേനയിലെ രണ്ടാമനായി വളര്‍ന്ന ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ

സാധാരണ പ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് ശിവസേനയിലെ രണ്ടാമനായി വളര്‍ന്ന ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ