മുംബൈയിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രി വിട്ടു

മുംബൈയിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രി വിട്ടു