മധു ഒടുവിലത്തെ ഇരയല്ല, മനഃസാക്ഷിയില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ലേ?

മധു ഒടുവിലത്തെ ഇരയല്ല, മനഃസാക്ഷിയില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ലേ?