പ്രണയബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ച് യുവാവ്; ശേഷം അറസ്റ്റ്

പ്രണയബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ച് യുവാവ്; ശേഷം അറസ്റ്റ്