'പ്രധാനമന്ത്രി എന്റെ അടുത്ത പ്രസംഗത്തെ ഭയക്കുന്നു' രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

'പ്രധാനമന്ത്രി എന്റെ അടുത്ത പ്രസംഗത്തെ ഭയക്കുന്നു' രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം