ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടും തമ്മനത്ത് അപകടക്കെണിയൊരുക്കി മൂടിയില്ലാത്ത കാനകൾ

ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടും തമ്മനത്ത് അപകടക്കെണിയൊരുക്കി മൂടിയില്ലാത്ത കാനകൾ