از حال رفتن کارگران پالایشگاه آبادان به دلیل شدت گرما