രാജ്ഭവന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന്; നന്ദാവനത്ത് നിന്ന് രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച്

രാജ്ഭവന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന്; നന്ദാവനത്ത് നിന്ന് രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച്