وزیر ارتباطات مدعی شد سرعت اینترنت در ایران رو به رشد است