കീരവാണിയുടെ ഓസ്കാർ നേട്ടം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനമെന്ന് ​ഗാന രചിയിതാവ് പി കെ ​ഗോപി

കീരവാണിയുടെ ഓസ്കാർ നേട്ടം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനമെന്ന് ​ഗാന രചിയിതാവ് പി കെ ​ഗോപി