ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ശരിക്കും ഓണ്‍ ആണോ?

ഡിജിറ്റല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങള്‍ക്കും പറയാനുണ്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്.