അശാന്തമായി ശ്രീലങ്ക; തെരുവിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾ

അശാന്തമായി ശ്രീലങ്ക; തെരുവിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾ