ശ്വാസംമുട്ടലായിരുന്നു, പിന്നെ 25 റേഡിയേഷൻ...; കാൻസറിനെ പാടിത്തോൽപിച്ച് അവനി

ശ്വാസംമുട്ടലായിരുന്നു, പിന്നെ 25 റേഡിയേഷൻ...; കാൻസറിനെ പാടിത്തോൽപിച്ച് അവനി