گفت‌وگوی سردبیر ایندیپندنت فارسی با ای۲۴ درباره چشم‌انداز خیزش ایران