معرفی دوره آمورزشی گوگل ارث پرو

در این جلسه صحبت اجمالی در مورد دوره آموزشی گوگل ارث می پردازیم.